Opšti Uslovi Prodaje

Opšti Uslovi Prodaje

Opšti uslovi prodaje u internet prodavnici

 

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon, u daljem tekstu:"Zakon"), Odeljak IV. - Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija, od člana 26. do člana 36. i član 12. ovog Zakona.

Objavljivanjem Opštih uslova prodaje u internet prodavnici (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) smatra se da je trgovac ispunio dužnost obaveštavanja potrošača u skladu sa članom 26. i čl. 12 Zakona. Obaveštenja iz pomenutih članova Zakona trgovac predaje potrošaču  pre zaključenja ugovora shodno čl. 30 ovog Zakona. U svakom slučaju, potrošač može zahtevati dostavjanje obaveštenja slanjem e-mail-a na info@bikini.co.rs.

Opšti uslovi

Trgovac

Trgovac PROIZVODNJA ODEĆE CIKCAK BEOGRAD, sa registrovanim sedištem u Beogradu – opština Zvezdara, ul. Mirijevski Venac br.2, MB: 66547337, PIB: 113061859.

Potrošač

Potrošač je posetilac internet prodavnice BIKINI.CO.RS koji odabere barem jedan proizvod iz asortimana trgovca, ubaci ga u korpu, pošalje narudžbenicu Trgovcu i nakon potvrde prijema narudžbenice, plati proizvod pouzećem (gotovinom prilikom dostave proizvoda), uplatnicom  ili platnom karticom.

Naručivanje proizvoda

Naručivanje u internet prodavnici Trgovca vrši se ubacivanjem proizvoda u korpu, a porudžbinu je moguće opozvati u svakom trenutku, u skladu sa Opštim uslovima. Pre naručivanja proizvoda neophodno je da potrošač potvrdi da je upoznat sa pravilima sadržanim u Opštim uslovima koji su objavljeni na internet prezentaciji Trgovca koja se nalazi na internet domenu https://bikini.co.rs/.

Smatra se da je proizvod naručen, odnosno da je kupoprodajni ugovor zaključen, kada Trgovac Potrošaču pošalje potvrdu o prijemu porudžbine i na taj način mu potvrdi da je određeni proizvod naručen.

Proizvod može naručiti potrošač koji ima otvoren korisnički nalog (registrovani korisnik), ali i potrošač koji ovaj nalog nema ( gost). Dakle, kupovina proizvoda u internet prodavnici Trgovca nije uslovljena registracijom.

Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti da isporuči proizvod potrošaču zato što naručeni proizvod nije na zalihama trgovca, trgovac je dužan da u roku od 24h o tome obavesti potrošača slanjem obaveštenja na e-mail potrošača. U datoj situaciji, potrošač je ovlašćen da otkaže kuporodajni ugovor ili da eventualno prihvati novi rok isporuke. Ako potrošač otkaže kupoprodajni ugovor, trgovac ima obavezu da potrošaču vrati uplaćen novac, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate, u skladu sa odredbama Zakona o visini zatezne kamate. Povrat novca trgovac je dužan da izvrši najdocnije u roku od 14 (četrnaest) dana od momenta prijema obrasca za odustanak*, a što trgovac potvrđuje slanjem obaveštenja na e-mail potrošača.

Povrat novca trgovac je dužan da izvrši koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, izuzev ukoliko se potrošač izričito ne saglasi sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja novca ne snosi nikakve troškove.

Ukoliko potrošač odbije prijem ispravnog i neoštećenog proizvoda koji je prethodno naručio, trgovac je ovlašćen da zahteva od potrošača naknadu svih manipulativnih troškova koji se odnose na isporuku datog proizvoda.

Trgovac je ovlašćen da odbije zaključenje kupoprodajnog ugovora, odnosno da proda potrošaču proizvod ukoliko je očigledno da je istaknuta cena nesrazmerna stvarnoj ceni proizvoda i da je reč o očiglednoj grešci kod isticanja cena koja je rezulatat sistemske i(li) ljudske greške.

Iskazana cena robe je maloprodajna cena (uračunat PDV). Valuta je dinar (RSD). Istaknute cene u internet prodavnici mogu se razlikovati od cena u maloprodajnim objektima trgovca.

Trgovac je dužan da održava internet prezentaciju u skladu sa zahtevima profesionalne pažnje i nije odgovoran za kvalitet internet veze kojom potrošač pristupa internet prezentaciji trgovca.

Opšti uslovi isporuke

Radno vreme korisničkog servisa trgovca je od 9h do 17h, svakog radnog dana. Proizvodi naručeni preko online prodavnice trgovca šalju se potrošaču u roku od 2-5 radna dana od prijema porudžbine.

Isporuka proizvoda se vrši na celoj teritoriji Srbije, osim trenutno na teritoriji Kosova i Metohije.

Rok isporuke proizvoda zavisi od vremena njegovog naručivanja.

Ukoliko potrošač proizvod naruči u toku radnog dana do 17h, porudžbina se evidentira istog dana. Proizvod naručen nakon 17h, se evidentira prvog sledećeg radnog dana.

Napred navedeni rokovi počinju da teku od momenta kada trgovac primi narudžbinu (kod plaćanje proizvoda pouzećem), odnosno od momenta kada trgovac primi uplatu, odnosno od momenta kada bude odobrena autorizacija platne kartice. Subota i nedelja se ne računaju u rok dostave. Rok isporuke proizvoda u svakom slučaju ne može biti duži od 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora.

Trošak isporuke proizvoda zavisi od zvaničnog cenovnika kurirske službe.

Isporuku naručenog proizvoda potrošaču vrši kurirska služba POST EXPRESS. U cilju efikasnosti i kvalitetnije komunikacije između potrošača i dostavljača, administratori internet prodavnice trgovca kurirskoj službi daju i broj telefona koji je potrošač naveo prilikom naručivanja proizvoda. Pored navedenog, potrošač u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, može robu poslati trgovcu preko pomenute kurirske službe POST EXPRESS.

Kada proizvod koji je potrošač naručio bude predat kurirskoj službi, trgovac će o tome putem e-mail-a obavestiti potrošača. Kurirska služba pošiljke isporučuje radnim danom, u vremenskom intervalu od 07h do 19h. Na dan isporuke naručenog proizvoda  potrošač će dobiti poziv ili SMS obaveštenje nakon čega će ga kontaktirati ovlašćeno lice iz kurirske službe.

Kurirska služba će pokušati da potrošaču uruči proizvod maksimalno dva puta. U slučaju da prvi pokušaj isporuke robe potrošaču bude neuspešan,  kurir će pozvati potrošača na broj telefona koji je ostavljen prilikom poručivanja proizvoda i sa potrošačem dogovoriti novi termin isporuke. Ukoliko isporuka ponovo bude neuspešna, proizvod se vraća trgovcu koji će kontaktirati potrošača, ustanoviti razlog vraćanja proizvoda i eventualno dogovoriti novi termin isporuke.

Proizvodi će biti upakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Potrošač ima obavezu da proveri da li na pakovanju ili samom proizvodu postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko ista postoje, potrošač ima pravo da odbije prijem pošiljke i o tome obavesti trgovca.

Ukoliko oštećenja na pakovanju ne postoje, potrošač preuzima proizvod i potpisuje dokument (slip) na kome su naznačeni podaci o pošiljaocu, primaocu i ceni.

Zaštita podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koje Trgovac prikuplja zavisni su od: vrste usluge koju pruža potrošačima, korisnicima i klijentima, namere potrošača da koristi usluge trgovca, od vrste ugovora koji trgovac zaključuje sa klijentom,  kao i od namere potrošača da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih trgovac ne može da izvrši svoje obaveze, a uključuju najmanje:

- osnovne lične podatke (ime i prezime);
- osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa) ;
- podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu: https://bikini.co.rs;
- podatke vezane za korišćenje internet prodavnice (webshop) trgovca;
- podatke neophodne za zaključenje ugovora o potrošačkom kreditiranju;
- ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

Infromacije koje se odnose na obradu i zaštitu podataka o ličnosti dostupni su u okviru Politike privatnosti.

Plaćanje

Naručene proizvode potrošač može u zavisnosti od dostupnosti prilikom poručivanja platiti na jedan od sledećih načina:

- pouzećem, odnosno gotovinom prilikom dostave;
- uplatom u pošti, banci;
- platnim karticama.

Kod plaćanja pouzećem, potrošač naručene proizvode plaća kuriru prilikom preuzimanja proizvoda.

Prilikom plaćanja robe uplatnicom, nakon evidentiranja uplate od strane trgovca, porudžbina se obrađuje i nakon toga proizvod šalje potrošaču.

Kada je reč i plaćanju robe platnim karticama, u momentu kreiranja porudžbine, novčana sredstva se rezervišu, a nakon isporuke naručenog proizvoda potrošaču, novčana sredstva se skidaju sa potrošačevog računa. Plaćanje platnim karticama zaštićeno je SSL (Secure Socket Layer) protokolom. Plaćanje se može vršiti Visa, MasterCard ili Maestro platnom karticom. Nakon popunjavanja narudžbine, i izbora načina plaćanja platnom karticom, potrošač će biti automatski preusmeren na internet prezentaciju banke gde je potrebno uneti podatke sa platne kartice.

Ukoliko je rezultat transakcije neuspešan, novčana sredstva na računu potrošača se neće rezervisati i poručivanje se smatra neuspešnim. Nakon toga, potrošač može sa plaćanjem platnom karticom pokušati ponovo, ili, pak, optirati neki drugi model plaćanja.

Obrada porudžbine počinje da teče od trenutka vidljivosti uplate na računu trgovca, odnosno od momenta prijema porudžbine, kada je potrošač optirao za plaćanje robe pouzećem.

Zamena proizvoda/reklamacije/vraćanje robe

Potrošač ima pravo da vrati robu:

 1. ako je reč o isporuci robe koja nije naručena;

 2. u slučaju nesaobraznosti sa kupoprodajnim ugovorom.


Zamena reklamiranog proizvoda


Trgovac ima obavezu da  potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Smatra se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

 1. ako odgovara opisu koji je dao trgovac i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 2. ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja kupoprodajnog ugovora;
 3. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 4.  ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, odnosno proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Trgovac je odgovaran i za nesaobraznost nastalu usled nepravilnog pakovanja.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, koja je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao. Trgovac odgovara i za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre tog momenta, kao i ako je potrošač mogao lako uočiti nesaobraznost, a trgovac izjavio da je roba saobrazna kupoprodajnom ugovoru.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost robe ugovoru ako je u času zaključenja kupoprodajnog  ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Navedeni rokovi ne teku u periodu koji trgovac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

Potrošač reklamaciju može izjaviti popunjavanjem formulara za reklamaciju*  koji se može dostaviti trgovcu na e-mail adresu  info@bikini.co.rs ili na adresu sedišta Trgovca: ul. Mirijevski venac 2, 11 000 Beograd. Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, odgovori, pisanim ili elektronskim putem,  potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača se dostavlja potrošaču  u pisanom obliku i mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju,  izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako će rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 (petanest) dana od dana podnošenja reklamacije.

Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor trgovca na izjavljenu reklamaciju i počinje da teče iznova kada trgovac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor trgovca najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema odgovora trgovca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom trgovca.

Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača pisanim putem i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

U slučaju da trgovac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija niti da mu bez odlaganja a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem odgovori na izjavljenu reklamaciju.

Nemogućnost kupca da dostavi trgovcu ambalažu (pakovanje) robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ukoliko trgovac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Za slučaj da se pri izjašnjavanju o osnovanosti reklamacije utvrdi da isporučena roba zaista nije saobrazna kupoprodajnom ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom bez troškova po potrošača.

Ako otklanjanje nesaobraznosti na napred opisan način nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

-nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
-potrošač ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
-opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
-otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca. (Nesrazmerno opterećenje za trgovca javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru,  značaj saobraznosti u konkretnom slučaju, da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača).


Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Trgovac će da pristupi otklanjanju utvrđene nesaobraznosti po obostranom potpisivanju reklamacionog zapisnika, kojim potrošač daje svoju saglasnost da se data nesaobraznost otkloni na jedan od gore utvrđenih načina.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, trgovac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Prava koja potrošač ima usled nesaobraznosti robe, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Teret dokazivanja da nije postojala nesaobraznost snosi trgovac. Pomenuti rokovi ne teku u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

Na odnose između trgovca i kupca-pravnog lica, u vezi sa ostvarivanjem prava u slučaju nesaobraznosti primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Tako uočene manjkavosti/nesaobraznosti/nedostaci na robi moraju da se prijave već prilikom primopredaje, odnosno isporuke, uz priloženi račun za kupljenu robu, a u slučaju bez odlaganja po uočavanju te manjkavosti, uz priloženi račun za kupljenu robu slanjem obaveštenja u pisanoj formi, poštom, uz naznaku "preporučeno."

Odustanak od ugovora

Potrošač može odustati od ugovora zaključenog na daljinu ne navodeći za to razlog u roku od 14 (četrnaest) dana. Rok za odustanak ugovora počinje da teče od dana kada je potrošač primio proizvod. Potrošač je dužan da obavesti trgovca o odustanku od ugovora pismenim putem. To može učiniti putem obrasca za odustanak od ugovora* o kupoprodaji na daljinu (koji potrošač može poslati na adresu ili e-mail adresu trgovca).  Ugovor se smatra otkazanim kada potrošač pošalje trgovcu popunjen obrazac za odustanak. Trgovac je dužan da potrošača o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti slanjem obaveštenja na e-mail potrošača. U slučaju otkazivanja ugovora, potrošač je dužan o svom trošku robu vrati trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je poslao popunjen obrazac za odustanak od ugovora. Potrošač ima obavezu da snosi direktne troškove vraćanja robe trgovcu, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.

Napomena

Ovo pravo odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama, obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija. Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, ukoliko je to moguće u originalnom pakovanju, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica korišćenja proizvoda na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice kod trgovca, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupilo oštećenje proizvoda krivicom potrošača u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će potrošaču  biti vraćen o njegovom trošku.

Trgovac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu kupoprodajnog ugovora (uključujući i troškove isporuke), a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Izuzetno, prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu -  u zavisnosti od toga koji trenutak pre nastupa, izuzev u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu. Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora.

Pravo na odustanak od ugovora potrošač ima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, te se primenjuju se sledeća pravila:

 1.  svaki ugovor na daljinu i ugovor koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija trgovca, na koji se primenjuju pravila sadržana u članovima 26-36. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, da raskine u roku od 14 (četrnaest) dana;
 2.  u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji, rok za odustanak računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;
 3. kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;
 4. kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili njen deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;
 5. kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;
 6.  ako trgovac ne preda kupcu obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 29. stav 1. zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, potrošač može odustati od ugovora u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora;
 7. ako trgovac nije predao potrošaču obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 29. stav 1. ovog zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, pa to učini u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, rok od 14 dana počinje da teče kada potrošač dobije obrazac za odustanak.

Rok od 14 dana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Isključenje prava na odustanak od ugovora

Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora, na osnovu člana 36. Zakona o zaštiti potrošača, u slučaju:

 1. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 2. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.


Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke. Dakle, potrošač nema pravo da odustane od ugovora ako je reč o donjem vešu, kupaćim gaćama, kupaćim kostimima, čarapama. U slučaju da je proizvod otpakovan pretpostavlja se da je isti korišćen, zbog čega potrošač nema pravo da odustane od ugovora.


Rešavanje sporova

Potrošački spor može se rešiti vansudskim putem. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (u daljem tekstu: “telo”). Nadležno Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje.

Međutim, vansudsko rešavanje potrošačkih sporova se ne primenjuje:

 • u oblasti medicinskih usluga koje se pružaju pacijentima u svrhu lečenja, uključujući izdavanje recepata;
 • u oblasti pružanja usluga od opšteg interesa koje nisu ekonomske prirode;
 • u vezi sa zaključenim ugovorima sa javnim pružaocima usluga u oblasti visokoškolskog obrazovanja;
 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ukoliko je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Trgovac je dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa ovim zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Izuzetno, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

Predlog za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora (u daljem tekstu: “Predlog”) dostavlja se nadležnom ministarstvu (Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija) na jedan od sledećih načina: neposredno, preko pošte ili elektronskim putem. Nakon prijema ovog predloga, nadležno ministarstvo radi daljeg postupanja po njemu ga prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog potrošača (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu potrošača i slično).

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća sopstvene troškove (primera radi, troškove zastupanja, putne troškove itd). Međutim, rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa zakonom. Pored toga, samo učešće potrošača u  postupku vasnudskog rešavanja potrošačkog spora ga ne sprečava da naknadu štete zahteva u sudskom postupku. Zastarevanje i prekluzivni rokovi ne teku u toku postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, a počinju ponovo da teku istekom petnaestog dana od dana okončanja ovog postupka.

           Mogućnost rešavanja potrošačkog spora pred arbitražom

Potrošački spor može se rešavati i pred arbitražom, kada potrošač i trgovac zaključe sporazum o arbitraži nakon nastanka spora.

Sporazum o arbitraži je isprava koju su potpisale obe ugovorne strane i koji ne sadrži druge sporazume osim onih koje se odnose na arbitražni postupak. Trgovac je dužan da potrošača pre potpisivanja sporazuma o arbitraži upozna sa pravnim posledicama prihvatanja arbitražnog sporazuma, posebno o obaveznosti odluke arbitraže i troškovima ovog postupka.

           Sudsko rešavanje spora

Ukoliko rešavanje sporova nije moguće na neki od napred opisanih načina,  postupak se može pokrenuti pred naležnim sudom po mestu prebivališta, odnosno boravišta potrošač

*Sve neohodne obrasce i formulare kupac moze zatražiti i dobiti putem emaila: info@bikini.co.rs

 

 PODACI O PRAVNOM LICU

01.

Naziv firme

DANIJELA MILOJEVIĆ PREDUZETNIK

PROIZVODNJA ODEĆE CIKCAK BEOGRAD - ZVEZDARA

02.

Skraćeni naziv

DANIJELA MILOJEVIĆ PREDUZETNIK CIKCAK

03.

Šifra delatnosti

1413

04.

Poreski indetifikacioni broj (PIB)

113061859

05.

Matični broj

66547337

06.

Ime i prezime ovlašćenog lica

DANIJELA MILOJEVIĆ

07.

Ulica sedišta i broj

MIRIJEVSKI VENAC 002

08.

Opština i mesto sedišta

ZVEZDARA, BEOGRAD

09.

Web adresa

www.cikcak.co.rs

10.

Broj telefona

+38163699673

11.

E-mail

szrcikcak@gmail.com

12.

Obveznik PDV

NE

 

Kolačiće upotrebljavamo kako bi ova web stranica radila pravilno i kako bismo bili u stanju da vršimo dalja unapređenja stranice sa svrhom poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, omogućili značaj društvenih medija i analizirali promet. Nastavkom korišćenja naših stranica prihvatate upotrebu kolačića.
 • Obavezni
 • Trajni
 • Statistika
 • Marketing